Kitenna (Zo Daan a)

1. Tongmou
Chillai in tongmou in a na kipui uhi. A khente ki-it, kingaisa ahi uh. A khente ahileh amau thu kilahsahlou in neita ahizieh ua kipawng teensah in a um uhi. Utsih ulezong nu-le-pa thu a niel ngamsih ua, deisih nan uleh a kiteeng ua, a kitul thou uhi.

2. Zu-um
Mou a lah ding chieng un zu-um a tung masa uhi. Tam zuumpen kikhamna dan ahi pai hi. Tam zu-um kitungpen a inneilamten a pomlou uleh ahitheilou ahia, kikhamlou china ahi. Zu-um tun ni’n thatanman Dangka Rs. 2.00 bangkaw sum Rs. 2.00 leh adg. a pieh ua a kisansahleh man-le-muol genna a nei uhi. Kisahkholna ding hun kipetuo in a hun ang tun chieng in mou pui in a kuon uhi.

3. Mouman
Mou kipui chieng in numeilamten tunsa a that ua, sahou a posah uhi. A sa dangteng leh a sungteng ahuon ua, innneite tu-le-tate leh a kuonlamte tu-le-taten a nekhawm uhi. Ngaina dan in numeilamte (puten) pasallamte (tute) sahou thum a puohsah ding uh ahia, tampen nei lemtang dandan a awl a kipieh thei ahi. Mouman pen siel nga ahi zel hi. Tam Siel nga thatang in Rs. 5.000 a na la uhi. Man lamkai chin Kengding (gan piching kenglinei) ahisihleh Dangka Rs. 40.00 a la uhi. Tua hunlai in Dangka sawmli sangin Siel khat a bailamzaw hi. Kum bangza a heikhat nua in Siel khat tangin Dangka 100 a kila a, tun UZO dan bangin Siel khat tangin Dangka 1000 lah ahisihleh zah ahita hi. Man a sun chieng un Siel bangzat ahei khat a kibasah thei uhi. Man bat a sun chieng un puten zong sahou pen a tha zel uhi. Zou tawndan in numei man pen numei phattuomna etsahna a kibawl ahi.

4. Mou pui dan
Tunsa a nehzaw chieng un mou pen a pasallamte innkuonte leh tanuten a innlam ua din a puita uhi. A pei nuomlou khenkhatte thagum in a man ua, a tunna ding a tut thouthou uhi. A pasalte inn atun zou chiengleh, a kiteenna uh namdetna’n Ahnel a ki-awsah hi. Tami chilou biehna toh kisai kichiemna, kikhutsuina chidan dang umlou hi.

5. Mouvanken
Chillai in mouten tambang teng vanken a neizel uhi. Tuate ahileh - Kep, khiba, kawngten, tuta, heita, seu leh nam, phawipi banah a neizouten lelpi zong kengsah uhi.

6. Nuakawm
Moutha khat in a moutha zou ha khatzou in a pasal toh a nuate (a nu-le-pate) a vakawm hi. Nuakawm ang kile kia chieng unleh, tanghah (tanghou), bumansi, Aah, zuthawl chite ang puo hi. A nuate mihausalou ahileh puoh ding ahausih ua, a khente khu a innpiten ‘Na tun na kuon in seu hawm khat toh na tung giap veh’ chi’n elhou uhi.

7. Khawtai
Moutha khat a umna mite toh chipen a pasal ahisihleh a innpite leh adg. toh kituohlou, kihau, kivuo chibang a tuohkhahleh a nualam ah a pei a, tuami khu khotai akichi hi. Khotaite pen a innpiten ava lah a, a pei kialeh a paten a khutguoh in a peisah ngaisih uhi.

8. Kikhen ahisihleh kikhul
Chillai in nupa a kikhen maimai sih uhi. Ki-it, kingailoupi zong tongmou in a kila ua, a kitul thou uhi. Kikhenna a umleh tam anei a te bang ahi nuom deu hi.

Tuate -
a) Angkawm (nupa khatzawsang in mi dang toh maw taleh)
b) Tan-le-nau neilou
c) Pasal ahisihleh numei in inn-le-lou khuollou Numei khenkhat a khotai chieng un a kilazou tasih hi. Tuabang a um chieng, a thu a suichien ua, numei duhdahlou jieh a kikhenna a umleh, numeilamten a manteng a nuale ding ua, pasal gitlou jieh ahileh; khulman ape ding a, numei vanken teng a lekia ding hi. Numei khulman in Kengding ahisihleh Dangka 40 a nala uhi.

9. Upa Ziluo
Pasal khat in a zi shisan taleh, ama naupan a mou (a upa zi) kiteenpi a, tuapen upa ziluo kichi hi. Zi nei hinapi a, a mouen (zi a nei) tampi a na uma, tambanga bawlten a mou mai hilouin a tate zousie zong a enkol hi. Mou-etman in asungte (amou pate) kung ah Siel khat a pe ding a, vanken leh man-lemuol a um kansih ding hi.

10. Sanggamnu Pasal toh Kiteng
Pasalte mabangin numei khat in a pasal shisan taleh a nuasie a pasal leh a shinu sanggamnu a kiteengsah zel uhi. Tambang kiteenna ah man-le-muol angaina bangin kila hi. Tambang kiteenna pen a shita a sanggamnu tate khuolna ana hi deu hi. Chillai in nunawte (zi shi nua a nei kia zi) a gilou thei mama ua, tagate din hamsa mama hi. Tuazieh a tua tagate lungsiet theipen ding a pasalpa zi sanggamnu a zi dinga a lahsah uh ahi.


11. Kiteenna toh kisai a silkhaamte
Zou sung ah kiteenna lamsang ah kigahna a umsih hi. Namdangte toh aha teenkhawm tamlou zieh un. Tualeh kibeteen (clan endogamy) zong a na tam hi. Tuni chieng in zong kibeteen a um nalai hi. Kiteenna toh kisaia i pupaten a zahda uh phabep a um hi.

Tuate:-
a) Kiluonghen
Numei khatin a mou sanggampa pasal in neitaleh; tampen kiluonghen ahisihleh kisengle achi uhi. Chillai in tambangte a zada ua, ahithei tan in a khen vevaw uhi. Tambang a kiteengte khatzaw sangsang in kamsietlaw in shilaw uhi chi uhi.
b) Unau kiteeng Zou sung ah pa khat ta ahisihleh pate sanggam (piengkhawm) kiteen a kikhaam hi. Tambang zong a na um ngaisih hi.
c) Pata ahisihleh nuta kiteeng Pasal khat ama tanu ngel toh a kiteen phal ahisih. Tuama bang in nupi khat zong amanu tapa ngel toh a kiteen phal ahi tuom sih hi.
d) Mi zi ahisihleh mi pasal toh kiteen Mi zi ahilouleh mi pasal (zi ahisihleh pasal neilai) phallou mai hilou in tatkhelna lienpen khat a ngai ahi.
e) Numei man ne Numei khat in pasal a nei a, ama man-le-muol amanu mama in a neh ahisihleh a tanleh a sienglou a ngai ahi. Ama man sum-le-pai a zang theisih hi. Tambangte zuilou a numei in a man-le-muol a nehleh, a tate mimaw in piengsuol thei a, a mai uh mei-am bang in san hi. Tam chidan tuni tan in kizui nalai hi

Search