ZOU SUNG A LAPI TUOMTUOMTE

 

 

MANLUN/ MANTUONG/ MILUN/ MANGSON/ HANGVUNG LAPI

Source: Upa Suankhanmang,
Chief of Tangpijol

 

1. a). Ka pien masang a mi singta aw e
A pieng lah mi umlou e

b). Luntawi khang tembang kileh ing
Tung chieng vangkhuo sat ing e

2. a). Mimbang pien chil nuoi lenkul hong
Luntawi tang kamkei hi’ng e

b). Siel siel tang e, nuoi lenkul ah lunmin
Suon diing umlou e

3. a). Dou muolpi bang zung nei ta’ng e
Lawla mang tunnu hi’ng e

b). Lawla mang tunnu hi’ng e
Ka hu’n kam muol sem aw e

4. a). Guol khawilou jang sangeu aw e
Kasanglai ah nou keu e

b). A laan nam zing zu’n lel e
Kieng la’n lei dou in lel e

5. a). Tuh in kathau luong neng aw e
Khal in ka kai lieng neng e

b). Tuh a kaneh limzaw maw e
Khal a kaneh lim jaw maw

--------------------------------------------------------------------

MATE LAPI

Source:Pu Thangchinsuan from Pu Genchinthang

 

1 a). Ka lamlou kimong suon e; chieu lumsuong za chieng ing e
b). Ka dip lou kimong suon e; Nam za bem in siing ing e

2 a). I sak suong khoupi nen ah; Sang tel hon sing bang sieng e
b). Hang kuonva aw, u-le-nau aw
Hah tangbang nawn tahlang e

3 a). Theibang sen in sang gan’ng e; Tang sanga siel in huoi e
b). Tang sanga siel in huoi e; Lie sangga tang in huoi e

4 a). Ka han aw, ka han aw e; Tulta na sawl zing nuoi ah aw e
Ngalkhuoi hang toh ka bang e
b). La khen hu khak la, Pu Mangsonte lapi

5 a). Tongchiem tang e; Tongchiem tang e
Ka zua batlei tongchiem tang e
b). Kazua batlei tongchiem tang e
Jang a pehsik ka zua kaih tuongtung na e

--------------------------------------------------------------------
SIELLAI MATE (KHUONGMUNTE) LAPI:

 

1 a). Zou zing kai chi chiei nuoi ah e; Muonvon hangkop in lang e
b). Kop in lang e,phung toh lou in; Lentu sangmol a suong e

2 a). Sang a nam kim ka simna aw; Kot gawl phuiguo zing aw e
b). Kot guol phuiguo zing aw e; Sawm siel in ken va la’ng e

3 a). Ka tun kha kie Zalmang melma; Se tang siensung nim aw e
b). Se tang sien sung nim aw e; Khomuol chieu lumsuong aw e

--------------------------------------------------------------------


MUNLUO LAPI

Source: K. Munluo

 

1 a). Van jang ah mungbang phut ing, Suonngtui ah vangkhuo sat ing
b). Ka aw khi ka chiendal toh luo khomang tou ing

2 a). Khosah muontui kai zawl ing; Pa tang ah zin bang tut ing;
Han ningtui in bawl ing
b). Ka tun sawl leh ka han sawl, Kot gawl ah hanmung phut ing

3 a). Sel godaw pa tangtung ah; Chiendal patbang sai ing
b). A tui nah ah ta luong; Han ningtui in bawl ing

4 a). Noun a zilziel,noun a zilziel; Tutthang nap u noun a zilziel
b). Thang na zilziel; tahng na zilziel, Tutthang nap u thang na zilziel

--------------------------------------------------------------------


DOHMUL SUONTAH LAPI

Source: S.Lienkap

 

1 a). Mi zua dei teng ka zua in deiva chi’ng e
b). Sanglien-sangneu, Zua dei aw, muol ah suo’nge

2 a). Mi tuun dei teng ka tuun in deiva chi’nge
b). Siel leh sawm tang, tun dei aw; sumtuol ah tuo’ng e

--------------------------------------------------------------------


PHIEMPHU LAPI

Source:Phiemphu Khangthu Sutna

 

1 a). Sumtuol simsing gil phut ing; kot gawl sik leh suong san
b). Phai khuo ah ka ninu in; mabang amna’n hing nei

2 a). Ka sawm siel zinbang kha’ng; Tuonglam kawm khat khahna
b). Phai khuo ah u-le-nau in; mabang amna’n hung nei

3 a). Kawl ah lawi leh siel thuo’ng; Veita mang leh khau thuo’ng
b). Kotgawl a tulta pi aw; Lailu tawm bang kikat

4 a). Lapkhuo bel bang suon ing; jangta loubang kawm in
b). Jangta loubang kawm in; jangtawi ka guikhau khi’ng

5 a). Chinthu pha ka dei man in; Sihsiel ah chinthu kha’ng
b). Sihsiel laltang lal dei aw; Tuonglam mabang ki-am

6 a). Mi pu von ton ningzou aw; Thang vahpi’n tuongtunna
b). Ei pu von ton ningzou aw; Aisa leh sietlai hal

7 a). Kamsan lai ah lal mi vanawt ta’ng, Tuong ka tuna suilung tailou
b). Tuong ka tuna suilung tailou, Ka senguol toh khomuol ah suo’ng

--------------------------------------------------------------------

LIENZAW LAPI

 

1 a). Ka tun tawi in sa kamkei bang hang ing e
b). A muol tangtawn lailuong suobang awng e

2 a). Sunni tum kuon zuopa tang a, Dou tunnu naubang kap e
b). Kapkap lou aw Dou tunnu aw, Dei ang zallou diing hi e

3 a). Tung pasian leh ka nuoi ziin in, Hei in chi e,hei ing e
b). Hei in chi e, hei aw e, Sian aw hing awita ve aw

-------------------------------------------------------------------- 

SAMTE LAPI

Source: Nengkhenthang

 

1 a). Chimtui ah kamkei’n khuo sat ta’ng,
Tutom phohbang ling nei e
b). Tutom phohbang ling nei e
Khang vaimang in suon la e

2 a). Hau vah sie dong ta’ng e
Chimtui Haumang nu hi’ng
b). Chimtui Haumang nu hi’ng e
Von mang tawi toh lawm sa ing

3 a). Ka kieng mang khat a khang aw e
Phungchin in lai ah sie
b). Tung solkha khat a khang aw e;
Alsi lai ah sie e

4 a). A sa lapsa, gam khisa lapsa khu’ng
Aw khi sietlei a ka vaw;dumpuon kammei ka vah
b). Sah chieng vai tuibang kangta e
Lum suongpi nawh vang chi nawh la e

5 a). Suong tou ta’ng e, suongtou ta’ng e
Thang muolpi toh kim ing e
b). Thang nuoi ate’n ung demlou aw
Ka kawlsa ma ngai ing e

6 a). Chimtui Haumang nu hi vang e
Dumpuon phielpi in nei ing
b). Huolsa in gawl kan ing e

7 a). Huolsa in gawl kan ing e
Khang vaimang in nawh lel e
b). Khang vaimang in nawh lel e
Lipi lai a mang hi’ng e

--------------------------------------------------------------------

TAITHUL LAPI/ KAMKHUOL PAWL LAPI

 

1 a). Leidouna tuol laitah ah
Chinthang lui mung bang khup
b). Kanung ah gubang ei tawng
Ka maa ann leibang ei lha

2 a). Laichin laukha ngai zawte’n
Lai hen laukha ngaizawte

3 a). Sawn aw na min thang taluo
Na phelgo tawi thang taluo
b). Na tawi a saibang ka sat na’n
Lenna zawlbang awng e

4 a). Ka than a mel na mahleh
Innhang shikuong a ka tha
b). Innhang shikuong a ka tha
Lalluong huoisuong vumbang

5 a). Tung khopi leh ka chiendal te tang
Tung khopi sang ka chiendal na gin zing
b). Nunthei san leh awkhi leh tang
Nunthei san sang ka awkhi na san gilzaw hi
6 a). Ka zuo sangtha phala tang e
Keima lalhen tamzawta

7 a). Muolzin nahneu lailah tang e
Ka sumtuol ah tong siel lien toh giebang zop ing
b). Giebang zop ing, phungchin tai e, sietlei tai na e

8 a). Ngahnu lammuol sangnel ah, ka namtem le san siel e
Ka namtem le san siel e; sansin zel e eng sel e

--------------------------------------------------------------------

INNPI HANGSING LAPI

Source: Hauthang New Bazar

 

1 a). Sietlei pahbang ka mom in; Tun leh ka zuo kie e
b). Ningtam ka guol nou in
Chin hau pahbang aw khi pil tangbang the

2 a). Khokhang gunlui pieu jang ah; Lal kap piel bang del ing
b). Ka langlam leh guol langlam; then jang ah kop in khi’ng

3 a). Ka gal a khongsai paute’n; Ka lamlou vuisai ngen e
b). Ka lamlou vuisai ngen e; nang neilou albang da’ng

4 a). Buoltui a ka vei mun ah; hau mi sing in um ung
b). Hau mi sin ing um ing e; Naw lel tumte’n um ung aw e

Thangsia Pawl Lapi

1 a). Kang thal lungdei a ka leidou kawmpal a kuoi
b). Ka guo bat phu ka zon in pasal kop ding bang pua

2 a). Ka tun aw in na hiei, tun liengthei inna hei maw
b). Zawitui ka pa ang tung ah, katha meh bang zong la
Phuolva vengtot ka bang

3 a). Ka guollai ah phuolva vengtot ka bang
Hauta louna khaimu bang ka tong.

--------------------------------------------------------------------

PULA

 

1 a). Kamkei lungkuong muoltang tawn ing
A zaulai ah, va hon mubang del ing
b). Ka guollai ah e, Phuolva bangtot ka bang e.

Source: T. Lamkhothawng
Secretary, Taithul Phungpi Organisation

--------------------------------------------------------------------


MINVAH LAPI

1 a). Ka seinou in sangga’ng e
Sangchih sumlu vel ing e
b). Sangchih sumlu vel ing e
Kamkei hang in siing ing e

2 a). Khat in pieng ing e
Ni-thum sang kiging zawng e
Lal ka hen tuong in tun’g e

--------------------------------------------------------------------


TUNGNUNG LAPI

 

Ka phung Tungnung guol tung ka tuonna hi e
Kapu Genthang jang lawibang thanna hi e
Ka hu’n sem e, thangvan lai keh in kieng e’
Ka nawna lenvui ka kai sakngaw hi e
Tung tuon tang siel ka gaw kumluong pellou e

Tungdim Lapi

1 a). Shing ka den, shing ka aw e; Nantal diing a shing ka den
b). Ai ka den, ai ka den aw e;Phudil diing ding a ai kaden

2 a). Nantal na haantuol zang ah, sielching naupang tang laam e
b). Va luiluong leh va hanha in; Ka suong palva’n bawm e

3 a). Nawp khopi leh thawt khopi ama ni ka saikah e
Ama ni ka saikah e; chieutui lunlai a, a paupen ka tha
Ka thu lunlai ah, a hangpen ka man e

b). Zou daw ka pa tangtung ah lalhen bel bangtou ing e
Hing kai ing e; a sausuon sung khuoi bang a lun e

--------------------------------------------------------------------

 

HAN LA

1 a). Ka zuo in tang ngalliem hi’ng e
Tang ngalliem in namtem masuon in doudal vel ing e

b). A mi zalai ah e, phuolvapi toh ka bang e

2 a). Sa kamkei bang a muol-tang tawn ing e
b). Lengtu khomuol zil bang ling e.

3 a). Thalning thawlthot zang phuolva bang leng ing e.
Zang phuolva bang leng ing e,
Va hou mu bang a zau lai ah del ing.

b). Veitu um muong suon guobang awng ka guollai ah,
Phuolvapi toh ka bang e.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

Search