Zo Salpha (L) Pu Hangchin Tawtah (Zogal Tanchin)

Zo Salpha (L) Pu Hangchin Tawtah s/o (L) Pu Gouzuon

Singngat Kum 1915 vel dia tuat hunlai in Tuila pang mun khat ah giah phuol nasat ua,tuomi Mangkang (British galkap) ten athei bep un va bulu uhi.

Tuohun in Pu Hangchin in a sanggam nu that leh akhuo uh Singngat haltum Mangkang galkapte tung ah phulaah ding ana tum gige a kapa tapa chi'n jong naki hahsial hi.

Tuila lui pang Singngat camp lute ahing kuon athei tah un kihem khia ua,akile lang uh nachang in munkhat Mongpi nuoi achi namun uah Mangkang galkapte khat nakap lum hi.

Aman jong tam anuoi abang in Shimai laa khat phuo ngal hi.A sanggamnu shi atapna. ??

Laizom Lianu thamna chi'ng 'e
Tuonglam ah donlai law'ng 'e
Kadou Simlu toi ing'e

Pu Hangchin Tawtah in Munluo tanu Pi Selchiin toh gil aga goutan numei khat tutan hing dampi nalai Pi Zelnian mother of Dr.Dongkhanlal Taithul nei a,tu in Singngat Hausaveng ah asen angkoi Upa Tongzakham leh tu leh tate toh khosa uhi.

Search