TAW ZOU: HUMPI/TAWPI THAT SIELPI

TAW ZOU: HUMPI/TAWPI THAT SIELPITami Sielkii (Mithun Horn) ahileh Sielkii mai2 ahisih a, Humpi/Taw (Lion) thatzou Siel khat kii ahi. Tami Sielpi ahileh Pu.Thangchinsuan, tulel a Tuibuong a teng lel2 te Sielpi ahia, a Taw thajiehin amin dingin TAW ZOU chiin ana minvaw uhi.

Agendanin, tuahunlai in khosung a gansa kikhoite nejel Humpi/Taw khat om hi. Nikhat TAW ZOU anoutoh ann mailai tuami Humpi in va bawin anou vaneh pieh hi. Anou kinehsah enzoulou hiding hiven, Taw Zou in delphei pai in anou nelai Humpi pen a Kii toh velphei pai in agei a singkung toh tattuo den hi. A tattuo nalam a Taw Zou kii in humpi gil sunkehin, ashi masangtan Singkungtoh tattuo in amun ma a Humpi pen shipai ngal hi. Tambang a lamdangtah a Humpi atha jiehin amin dingin TAW ZOU chiin ana minvaw uhi. A thei gige nadingin Siel neitute'n a Siel shinua nangawnin a kii kembit uhi.

Tuni dongin Pu. Thangchinsuante innah tami TAW ZOU kii muthei nalai hi.

Thupi mama!!

Search