Aahsi Zualniang Tangthu

Nidanglai in Zou kho khatah tangval lawmta ki-ngai mama ni aum uhi. Khatpa pen innsung hausa sim apat khangkhie ahiziehin "Kuntapa" chi'n a khomite'n ahan ua, khatpa pen innsung zawng nimnem a khangkhie ahiziehin "Tangkhatpa" chi'n a khomite'n ahan uhi. Kuntapa khu innsung a u leh nau hau, neeh leh taah leh ganvul kiching nei ahizieh in a kiliensah a, koima a thusim sih hi.

Mihausa tamzawte hindan ngaina ahi hi. Tangkhatpa ahileh innsung zawngkhaal apat hing khangkhie ahia, ang khankhiet apat gentheina leh hamsatna tampi ang phuhtou ahiziehin mi lungsiet asiem a, gentheite leh panpi ngaite ama panpi thei tanah panpi lou in aum ngaisih hi.

Nikhat a lawmta un va abeng uhi. Va hing beng bengin sawtsim tah khat ang beh zou chiengun a luikhuh uh ang tung ua, tuanah nungah bangza amakhat a kisil a muta ua, hoi asa ua a ngaibawlta uhi. A deidan uleh a hoisah dante uh agen chiengun nungah kisilte'n, "Leitung pumpia meelhoi leh duongching a kigen minthang Aahsi Zualniang maimai aum hi. Ama banga meelhoi leitungah koima a pieng kha naisih hi. Amanu va kiheel ta un" achi uhi. Lawmta te'n zong, "Hei sunga teeng ahiei?" achi uleh nungah kisilte'n, "I gaal langa moulte ah ateeng hi" chi'n agenta uhi. Tuachi'n lawmta tegel in zong Aahsi Zualniang tang nuom tuoh in ang kitubawlta uhi. A hausazaw leh thuneizaw chitah Kuntapa'n Aahsi Zualniang heel masa diingin ang phasahta uhi. Kuntapa zong Aahsi Zualniang heel diingin ang kiguongta hi.

Kuntapa Aahsi Zualniang Heel Diingin Kuon: Kuntapa zong Aahsi Zualniang heel diingin ang kuonta hi. Lam kim ang tuntah in lamgei ah Gul-ngawngsan khat linglah khaulah ah ana awh hi. Gul-ngawngsan in "Ka Pu, ka Pu, hei a haw diing nahiei?" chia adoh leh Kuntapa'n zong kiliensah tahmai in, "Aahsi Zualniang heel diing hing e. Ka heel zou diei maw?" achi leh Gul-ngawngsan in, "Kei hing hunkhe masa lechin na zie na tong hing thei vangin dachieng khomuol ah i suohkhawm liiliei sih diei" chi'n angen hi. Kuntapa zong kipan pai in, "Koizie koi tong thei diing hisih teh" chi'n Gul-ngawngsan khu ling lah khaulah apat lakhie in ling leh khau tamzawhna khatah a paita hi. Gul-ngawngsan in, "Aahsi Zualniang tang zou sih va chiei" achi a, Kuntapa zong Aahsi Zualniang te kholang ah ang peizel hi.

Munkhat a lamgei khat ah Gittate'n tui ana ching ua, "Pu, pu hei a haw diing nahiei?" chia adoh uleh Kuntapa'n zong kiliensah tahmai in, "Aahsi Zualniang heel diing hing e. Ka heel zou diei maw?" achi leh Gittate'n zong, "Ka tui chin uh hing chinpi phot lechin na zie na tong hing thei va ung in dachieng khomuol ah i suohkhawm liiliei sih diei" chi'n angen hi. Kuntapa zong kipan pai in, "Koizie koitong theisih va uteh" chi'n a tui chin uh a hapiehta hi. Gittate'n zong, "Aahsi Zualniang tang zou sih va chiei" achi ua, Kuntapa zong Aahsi Zualniang te kholang ah ang peizel hi.

Kuntapa ang peipei leh munkhat a lamgei khat a Va-aah khat siel-eeh tunga na laam a muta hi. Va-aah in zong, "Ka Pu, ka Pu hei a haw diing nahiei?" chia adoh leh Kuntapa'n zong kiliensah tahmai in, "Aahsi Zualniang heel diing hing e. Ka heel zou diei maw?" achi leh Va-aah in zong, "Hing laampi phot lechin na zie na tong hing thei vang in dachieng khomuol ah i suohkhawm liiliei sih diei" chi'n angen hi. Kuntapa'n zong, "Koizie koitong theisih va teh" chi'n a siel-eeh a thethang piehta hi. Va-aah in zong, "Aahsi Zualniang tang zou sih va chiei" achi a, Kuntapa zong Aahsi Zualniang te kholang ah ang peizel hi.

Kuntapa ang peipei leh munkhat ah putu sumsuite ang tuohkha a, Putu te'n zong, "Pu, pu hei a haw diing nahiei?" chia adoh uleh Kuntapa'n zong kiliensah tahmai in, "Aahsi Zualniang heel diing hing e. Ka heel zou diei maw?" achi leh sumsuite'n zong, "Ka sum uh hing suipi phot lechin na zie na tong hing thei va ung in dachieng khomuol ah i suohkhawm liiliei sih diei" chi'n angen uhi. Kuntapa'n zong, "Koizie koitong theisih va teh" chi'n a sumsui uh keentawng ah alia mang piehta hi. Sumsuite'n zong, "Aahsi Zualniang tang zou sih va chiei" achi ua, Kuntapa zong Aahsi Zualniang te kholang ah ang peizel hi.

Kuntapa ang peipei leh Aahsi Zualniang singpuo ang tuohta a, Aahsi Zualniang ahilam atheisih hi. Aahsi Zualniang in, "U aw, hei a haw diing nahiei?" chi'n adong hi. Kuntapa in kiliensah tahmai in, "Aahsi Zualniang heel diing hing e. Ka heel zou diei maw?" achi leh Aahsi Zualniang in zong, "Ka chiengkhut diing singkang khat hing satpieh lechin nazie na tong hing thei vangin dachiengin khomuol ah i suohkhawm liiliei sih diei" achi leh Kuntapa'n, "A kawi nadei ei, a mam nadei ei?" chi'n a dong hi. Aahsi Zualniang in, "Khat poupou hileh khawhsih" achi chiengin singtuoi kawi lenglong khat satpieh in apeta hi. Aahsi Zualniang in zong, "Aahsi Zualniang tang zou sih va chiei" chi in a van kipat in a kholang uah a peita vingveng hi. Kuntapa zong Aahsi Zualniang te kholang ah hing peizel in khomuol ang tungta a, tuanah ang tawldamta hi.

Kuntapa'n Aahsi Zualniang Heel: Kuntapa khomuol ah akhawl a, khomuol apat in, "Aashi Zualniang heel zou hen nachi leh ka nipipa leh ka thaltang a siem tungah vatu in" chi'n a thaltang ang galkapta hi. Achi mabangin a thaltang leh a nipipa khu Aahsi Zualniang siem tungah ava tuta hi. Aahsi Zualniang in zong a thaltang lakhe pai in a mong hiem suongtat ah tatgawp in a hiehtan a, a nipipa zong nuoigawp in innnuoi buonlah ah apaita hi. Tomkhat zou in Kuntapa zong Aahsi Zualniang te inn ang tungta hi. "Ka nipipa leh ka thaltang na mukha ei?" chia adoh leh Aahsi Zualniang in, "Mukha mah ing, sathau hoitah a zutmaam hiuhiau in biching kaah ah ka siet hi" a chi khemta hi. Tuachiengin a zinpa zu luplou, ann pelou leh sa gaw lou in a gilkielsa in haam tungah a lumsahta hi.

Nitaah in Aahsi Zualniang nu leh pa loukuon ahing tung ua, "I zinpa zu nalup ei, sa na gaw ei, ann napie ei?" chia adoh chiengun Aahsi Zualniang in zong, "Zu lah lup ing, sa lah gaw ing, ann zong a khamtah in tekham ing. Tu'n haam tungah nuontah in ka lumsah hilhiel hi" achi hi. A zingni zingmawng ang hita a, innneite ang thouta ua, Kuntapa zong ang thouta sam hi. Innneipa'n, "Zinpa aw, bang hing chilei chia hing haw natai?" chia adoh leh Kuntapa'n zong, "Na tanu heel diinga hing kuon kahi" achita hi. Innneipa'n, "Ka tanu kiteenpi tahtah vang nachileh ka'ng doh zousie nathei a, bawlin kachi zousie na bawl theileh ka'ng kiteengsah diing hi" achita hi.

A patepnate ang panta uhi. Aahsi Zualniang pa'n, "Ka tuong dung abul adawn heilang ahiei?" achileh a dawnlang kawh in, "Tamlang abul, tualang adawn" chi'n a lelam akawhta hi. Patepna khatna ah a keta hi. Innneipa'n, "Ka Sieltal mai ah tai in" chi'n a Sieltal a taisah leh a Sieltal a phazou tasih hi. Patepna nina ah ang ke kiata hi. Innneipa'n, "Ka Uital mai ah tai in" chi'n a Uital a taisah leh a uital zong a phazou tasih hi. Patepna thumna ah ang ke kiata hi. Innneipa'n, "Ka si-um tumkeeh inlen aza mama pha in dimkia in" achi a, Kuntapa'n zong innneipa si-um ang tumkeeh a, ang dip kialeh a dimzou tasih hi. Siitangte Va-aah leh Gittate'n atawm ua, alen mangpi uhi. Patepna ngana ah zong ang kekiata hi. A tawpna diingin innneipa'n, "Na sun-aan tunna diinguh innhang linglah khaulah a natang na vasat inlen, themkhat zong keehlou in hing tunpi in" achi hi. Ama zong kipan pai diing achileh natangte a keehsah paipai hi. Lungkhamtah a aum lai in Gul-ngawngsan hing tai in Kuntapa'n panpi diingin angen a, Gul-ngawngsan in zong a taisanta hi. Patepna zousie ah ang keta a, Aahsi Zualniang pa'n zong, "Bangma lah theilou, bangma lah bawl zoulou nahi chiengin ka tanu tawh ka'ng kiteengsah sih diing hi" achi a, Kuntapa zong Aahsi Zualniang tang zoulou in zum pumpum in innlangah ang kileta hi.

Tangkhatpa Aahsi Zualniang Heel Diingin Kuon: Tangkhatpa zong Aahsi Zualniang heel diingin ang kuonta hi. Lam kim ang tuntah in lamgei ah Gul-ngawngsan khat linglah khaulah ah ana awh hi. Gul-ngawngsan in "Ka Pu, ka Pu, hei a haw diing nahiei?" chia adoh leh Tangkhatpa'n zong awneem tahin, "Aahsi Zualniang heel diing hing e. Ka heel zou diei maw?" achi leh Gul-ngawngsan in, "Kei hing hunkhe masa lechin na zie na tong hing thei vangin dachieng khomuol ah i suohkhawm liiliei sih diei" chi'n angen hi. Tangkhatpa zong kipan pai in Gul-ngawngsan khu ling lah khaulah apat a sutkheta hi. Gul-ngawngsan in, "Aahsi Zualniang tang zou nava chiei" achi a, Tangkhatpa zong Aahsi Zualniang te kholang ah ang peizel hi.

Munkhat a lamgei khat ah Gittate'n tui ana ching ua, "Pu, pu hei a haw diing nahiei?" chia adoh uleh Tangkhatpa'n zong awneem tahin, "Aahsi Zualniang heel diing hing e. Ka heel zou diei maw?" achi leh Gittate'n zong, "Ka tui chin uh hing chinpi phot lechin na zie na tong hing thei va ung in dachieng khomuol ah i suohkhawm liiliei sih diei" chi'n angen hi. Tangkhatpa'n zong a tui chin uh chinpi in bakhat zou in a peisan kiata hi. Gittate'n zong, "Aahsi Zualniang tang zou nava chiei" achi ua, Tangkhatpa zong Aahsi Zualniang te kholang ah ang peizel hi.

Tangkhatpa ang peipei leh munkhat a lamgei khat ah Va-aah khat siel-eeh tunga na laam a muta hi. Va-aah in zong, "Ka Pu, ka Pu hei a haw diing nahiei?" chia adoh leh Tangkhatpa'n zong awneem tahin, "Aahsi Zualniang heel diing hing e. Ka heel zou diei maw?" achi leh Va-aah in zong, "Hing laampi phot lechin na zie na tong hing thei vang in dachieng khomuol ah i suohkhawm liiliei sih diei" chi'n angen hi. Tangkhatpa'n zong Va-aah tomkhat a laampi hi. Va-aah in zong, "Aahsi Zualniang tang zou nava chiei" achi a, Tangkhatpa zong Aahsi Zualniang te kholang ah ang peizel hi.

Tangkhatpa ang peipei leh munkhat ah putu sumsuite ang tuohkha a, Putu te'n zong, "Pu, pu hei a haw diing nahiei?" chia adoh uleh Tangkhatpa'n zong awneem tahmai in, "Aahsi Zualniang heel diing hing e. Ka heel zou diei maw?" achi leh sumsuite'n zong, "Ka sum uh hing suipi phot lechin na zie na tong hing thei va ung in dachieng khomuol ah i suohkhawm liiliei sih diei" chi'n angen uhi. Tangkhatpa'n zong putu sumsuite a suipi pai a azawpi ta hi. Sumsuite'n zong, "Aahsi Zualniang tang zou nava chiei" achi ua, Tangkhatpa zong Aahsi Zualniang te kholang ah ang peizel hi.

Tangkhatpa ang peipei leh Aahsi Zualniang singpuo ang tuohta a, Aahsi Zualniang ahilam atheisih hi. Aahsi Zualniang in, "U aw, hei a haw diing nahiei?" chi'n adong hi. Tangkhatpa'n awneem tahmai in, "Aahsi Zualniang heel diing hing e. Ka heel zou diei maw?" achi leh Aahsi Zualniang in zong, "Ka chiengkhut diing singkang khat hing satpieh lechin nazie na tong hing thei vangin dachiengin khomuol ah i suohkhawm liiliei sih diei" achi leh Tangkhatpa'n, "A kawi nadei ei, a mam nadei ei?" chi'n a dong hi. Aahsi Zualniang in, "Khat poupou hileh khawhsih" achi chiengin singtuoi maam hilhiel khat satpieh in apeta hi. Aahsi Zualniang in zong, "Aahsi Zualniang tang zou nava chiei" chi in a van kipat in a kholang uah a peita vingveng hi. Tangkhatpa zong Aahsi Zualniang te kholang ah hing peizel in khomuol ang tungta a, tuanah ang tawldamta hi.

Tangkhatpa'n Aahsi Zualniang Heel: Tangkhatpa khomuol ah akhawl a, khomuol apat in, "Aashi Zualniang heel zou hen nachi leh ka nipipa leh ka thaltang a siem tungah vatu in" chi'n a thaltang ang galkapta hi. Achi mabangin a thaltang leh a nipipa khu Aahsi Zualniang siem tungah ava tuta hi. Aahsi Zualniang in zong a thaltang lakhe pai in sathau hoitah in nusah hilhiel in a nipipa tawh hoitah in akeemta hi. Tomkhat zou in Tangkhatpa zong Aahsi Zualniang te inn ang tungta hi. "Ka nipipa leh ka thaltang na mukha ei?" chia adoh leh Aahsi Zualniang in, "Mukha mah ing, na thaltang hiehtawng in na nipipa nuoigawp in innhang lang senan kaneita hi" achileh Tangkhatpa a thangpai sih hi. Tuachiengin a zinpa zu lup in, ann pie in, sa agaw a, gilvatah in a khawlpi a, apa'n a thudoh diingte zousie ahilta hi. Tuazou in apate tun masangin haam tungah a lumsahta hi.

Nitaah in Aahsi Zualniang nu leh pa loukuon ahing tung ua, "I zinpa zu nalup ei, sa na gaw ei, ann napie ei?" chia adoh chiengun Aahsi Zualniang in zong, "Zu lah lup sing, sa lah gaw sing, ann zong ka pesih hi. Tu'n gilkielsa in haam tungah a lum hi" achi leh a nu leh pate'n a zinpa uh zu lup in sa agaw ua, ann hoitah a tekham in haam tungah a lumsahta uhi. A zingni zingmawng ang hita a, innneite ang thouta ua, Tangkhatpa zong thanuomtah in ang thouta hi. Innneipa'n, "Zinpa aw, bang hing chilei chia hing haw natai?" chia adoh leh Tangkhatpa'n zong, "Na tanu heel diinga hing kuon kahi" achita hi. Innneipa'n, "Ka tanu kiteenpi tahtah vang nachileh ka'ng doh zousie nathei a, bawlin kachi zousie na bawl theileh ka'ng kiteengsah diing hi" achita hi.

A patepnate ang panta uhi. Aahsi Zualniang pa'n, "Ka tuong dung abul adawn heilang ahiei?" achileh "Tamlang abul, tualang adawn" chi'n dihtah leh nuomtah in athei hiau hi. Patepna khatna ah a chingta hi. Innneipa'n, "Ka Sieltal mai ah tai in" chi'n a Sieltal a taisah leh a Sieltal tawh kitaite in Sieltal mai ah sielluongtee khat akhie a, sieltal in a neeh kaal in saupi khat ana taizouta hi. Patepna nina ah ang ching kiata hi. Innneipa'n, "Ka Uital mai ah tai in" chi'n a Uital a taisah leh a uital tawh hing kitaite pai in tomkhat zou in uital masangah sagu bawh khat a khesuh a, uital in sagu akheu kaal in saupi ana taiman kia hi. Patepna thumna ah ang ching kiata hi. Innneipa'n, "Ka si-um tumkeeh inlen aza mama pha in dimkia in" achi a, Tangkhatpa'n zong innneipa si-um ang tumkeeh a, ang dip kialeh a dimzou tasih hi. Siitangte Va-aah leh Gittate'n ang tawppi ua, ang setkhiet uleh ang dim dihtahta hi. Tangkhatpa'n, "Na kamsung uah muomdap va uteh" achi leh Gittate'n, "Ke'n lah muom sing, ke'n lah muom sing" chi'n a kam a kaah uhi. Va-aah in zong a kam chip pumpum in ke'n lah muom sing chi theilou in, "Um omom om om om om" ang chita hi. Tuachi'n Tangkhatpa'n Va-aah kungah a kam sunga a muomte sekhe diingin angen a, Va-aah in ang setkhiet leh sii-um khu ang dimta hi. Patepna ngana ah zong ang ching kiata hi.

A tawpna diingin innneipa'n, "Na sun-aan tunna diinguh innhang linglah khaulah a natang na vasat inlen, themkhat zong keehlou in hing tunpi in" achi hi. Ama zong kipan pai diing achileh natangte a keehsah paipai hi. Lungkhamtah a aum lai in Gul-ngawngsan hing tai in Tangkhatpa kunga, "Pu aw, na lungkham tuoh nah ee. Bang ahiei ka'ng panpi theina diing aum ee?" achileh Tangkhatpa'n zong natangte munkhat zong keehlou a sun-aan tunna diing apu'n a satsah ahidan agen chiengin Gul-ngawngsan in, "Tamnah na ngah in, keima'n vala vang" chi'n natangte bit sitset in angla hi. Patepna zousie ah ang chingta a, Aahsi Zualniang pa'n zong, "Tambang a mipil leh thahat koima umsih" chi'n a tanu atwh a kiteeng sahta hi.

Tangkhatpa'n Aahsi Zualniang Kiteenpi: Tangkhatpa leh Aahsi Zualniang ang kiteengta ua, sagaw leh zu tampi alup zou un Tangkhatpa te innlang zuon diingin ang kiguongta uhi. Ang peita ua, lamkim ang tun chiengun Aahsi Zualniang in a sia samsi leh a sathau bung a manghil lam ang theita hi. Tangkhatpa'n, "I ni in kile kia lei hun sawtlut talaw diing ahiziehin tamna singkung tungah na tuong inlen keima'n na sia samsi leh na sathau bung kavala diing hi. Ka umlou kaal in Tominu in lam ahing zawt diinga, na kitheisah lou diing ahi" chi'n Aahsi Zualniang singtung ah tuongsah in ama sia samsi leh sathau bung la diingin ang kileta hi.

Tominu (Tohtawl) in Aahsi Zuangniang Pumval: Tangkhatpa'n achima bangin Tominu (Tawhtawl) in tua lampi ang zuita petma hi. Aahsi Zualniang tuonna singphung ang tuntah in Aahsi Zualniang hiim a muta a, lamdang sa leh ama hiim diinga ngaisut in, "Ka hiim inla sumtaw lieiluoi paitaw lieiluoi, keima'n ahge tangkhat ka taw lou, ka taw lou" chi'n a kalkawm 'Phong, phong' chia bengkawm in alaam luoiluoi hi. Aahsi Zualniang in zong nuizathuoi sa sengin 'hihihihihi' chi'n anuita hi. Tominu zong kihei pelpol in khuo a daah kawikawi a, koima lah amu sih hi. Hing kipan kia leuleu in, "Ka hiim inla sumtaw lieiluoi paitaw lieiluoi, keima'n ahge tangkhat ka taw lou, ka taw lou" chi'n a kalkawm 'Phong, phong' chia bengkawm in alaam luoiluoi kiata hi. Aahsi Zualniang zong ki-iip zoulou in 'hihihihihi' chi'n ang nui kiata hi. Tominu zong kihei pelpol in khuo a daah kawikawi a, koima lah amu sih hi. A thumveina diingin, "Ka hiim inla sumtaw lieiluoi paitaw lieiluoi, keima'n ahge tangkhat ka taw lou, ka taw lou" chi'n a kalkawm 'Phong, phong' chia bengkawm in alaam luoiluoi kiata hi. Aahsi Zualniang zong ki-iip zoulou in 'hihihihihi' chi'n ang nui kiata hi. Tominu zong kihei pelpol in khuo a daah kawikawi a, a tunglam ang et leh Aahsi Zualniang ang muta hi.

Aahsi Zualniang kungah, "Hing kumsuh in" achi a, hilezong Aahsi Zualniang a kum nuomsih hi. "Nang kum louleh na tuonna singkung kaphua diing" chia agen leh Aahsi Zualniang zong zau sengseng in ang kumta hi. A kizem nate hoi asa a, aban banin, "Heile lawm, na khiba kang ba, ka kilawm tuoh sam ei?" chi'n a khiba a bapieh hi. "Heile lawm, na tau bu kang bun, ka kilawm tuoh sam ei?" chi'n a tau a butpieh hi. Aban banin, "Heile lawm, na bilba, na niih, na puon," chi'n aban banin ang lahpieh siengta a, atawp in Aahsi Zualniang ana pumvalta hi. Tuachi'n Tominu zong Aahsi Zualniang tuonna singkung ah katou in Tangkhatpa ana ngahta hi.

Bapikhat zou in tangkhatpa ang tungta hi. A zinu a et chiengin a meel ana kilamdangta hi. Tangkhatpa'n zong, "Nang, kazi hisih teh" achi leh Tominu'n, "Himah ing ee" achi hi. "Na mitmul lah asau in, ka zi mitmul sau sih" achi chiengin, "Ou, nang tun diing ngahla a muolmong a kang gal etetna ah ka mitmul jamsau gawp" chi'n adawng hi. "Na chinte lah asau in, ka zi chin sau sih" achi chiengin, "Ou, nang tun diing ngahla a kakhut chinte kazuut zuut leh ka chinte sau gawp" chi'n adawng zel hi. "Nang, kazi hisih teh, kazi chi a maam hi" achi chiengin, "Ou, kang ngahla luot mana ka kikhuot khuot nalam a ka chitung teng zong phol gawp" chi'n adawng thei teitei hi. A tawp tawpna ah, "Ka zi nahileh ka inn nathei diing" chi'n ang peipita hi. Khuo ang tuntah un a innsahte uh inn ah ang lut khata hi. "Nang, ka zi hisih teh, ka zi'n ka inn athei hi" achi leh, "Ou, innsahte inn a tuibuuh sim masah diing chia innsahte inna lut phot hi bou ing" chi'n adawng zel hi. A tawp tawp in inn ang tung khong khong uhi.

Aahsi Zualniang in Innsung Haasieng: Inn ang tunzou un Tominu zong a dailen hing suoh in inngei ah ang dailengta hi. Hun phabep zou in a dailenna apat in umgui hoitah khat hing jam in a pasal lupna khodop ah aga hoi mama khat aum hi. Tangkhatpa leh Tominu lou akuon zel ua, inn ah a lumkhawm sih uhi. A lou kuon kaal un a innsung uh ana kiphiet a, Tangkhatpa lupna tung ana ki susieng gige a, ann huon minsa in ana kikoi zel hi. Tangkhatpa in zong lamdang sa in a innsah nu kungah, "Sunlai a ka loukuon kaal chiengua ka innsung ua nasem zel koi ahiei?" chia adoh leh a innsahnu'n, "Sun kam chiengin na innsung uah aah kaang khat a tai kawikawi hi" chi'n adawng hi.

Tangkhatpa'n zong koi mawng mawng amah chi enkhe diingin khatvei a zitawh lou akuonna uah a gilna khem kipang in a zi kungah, "Ka gilna in va daileng vang" chi'n daileng khem kipang in innlang ang zuon vingvengta hi. Tuachi'n innsunga namta koi amah chi enkhe diingin ang buhdapta hi. Sunkim sunkap hun pawlin a khosop a umga sung apat in aah kaang khat hing pusuoh in innsung ah ang lut hi. Innsung ang tun chiengin Aahsi Zualniang ang suohta hi. Na asem pilpel a, asep zou diing kuon in a pasal lupna tung hasieng diingin ang pei phei a, ang hasiengta hi. Thakhat in Tangkhatpa'n azi kawng ah ana pummat ta hi. Azi in zong, "Hing ha in, hing ha in, Tominu hing tung leh hing hinkhawi sih va" chi'n angen hi. Tangkhatpa'n zong azi kungah, "Tominu in hing that sah sih vang. Inn ang tun chiengin keima'n Tominu that pai vang" achi chiengin Aahsi Zualniang zong ang umdenta a, lamlai a singkung a asil tuohte zousie ahil sieng sitset ta hi. Tangkhatpa zong thangpai seng kisa in Tominu inn ahing tuntun chienga that pai diingin ana ngahta uhi. Nuomtah a kipawl in hih ana kisu uhi.

Tominu zong nitaahlang in vai hing peibai in inn khosung ah loulampi hing zui in inn lang ang manawta hi. Inn ang tun tahin a singpuohte hing sep in innsung ang lut leh Tangkhatpa leh Aahsi Zualniang hi ki etsah a natou khawm amuta hi. "Lou dung louvai a hing kisuh hat hing kitou hat, kang hatmaw, nougeel tamnah nuomtah in hih na ki etsah lihleh" chi'n thangpai seng kisa a Aahsi Zualniang keilup suh pai diinga ang delphei leh Tangkhatpa'n zong a namsau satkhie in Tominu tun ni asuo paita hi. A luong a huonsung uah apai uhi. Sawtlou in aluong kipaina mun ah Saisuong kung hoi mama khat a hing pou hi. Tangkhatpa'n zong azi kungah Saisuong kung thamkha hetlou diingin ahil hi. Hun hing peitou zel in nikhat a zinte uh sun-aan tunna diingin Aahsi Zualniang in tua Saisuong te ava sat leh Saisuong a pou Tominu'n ana pumvalta hi. Inn ang tun theilou chiengin a pasal in asui kawikawi hi. Saisuong ang phua a, asung a khe leh achi ana lum nimnem nalai a, lakhe pai in hoitah a azen leh ang damzou hamham hi. A pasal zong thangpai sengin Saisuong phungkal in lui nang sena'n aneita hi.

Aahsi Zualniang Thangvan Alsi'n Taangta: Sawtlou in a tuineeh lui gei uah suongpi khat in Tominu ang dingta hi. A pasal in Aahsi Zualniang kungah tua suong tunga apuon phou kha mawng mawng lou diingin ahilta hi. Bangtan ahiei khat a chiemte a, hun hing sawt hiei hiei in nikhat Aahsi Zualniang in a lawmte tawh puon ang sawp khawmta uhi. A puonte uh phou theina mun zousie ah ang phou ua, mun dang a awng tasih hi. A lawmte'n a puonte uh tua suongtung a aphou chiengun agaw paipai a, ama uh bangma achi sih uhi. Aahsi Zualniang in zong a lawmte bangma chilou athei chiengin ama zong bangma chilou diing hiva chi'n a puonte lah manlang a agaw theina diing ahi khahleh chi'n tua suongtung ah a puonte ang phou ta hi. Thakhat in suongpi in Aahsi Zualniang ana pumval paita hi. A lawmte zong zau leh chimaw in innlangah ang taita ua, thu umdan Tangkhatpa ahil uhi. Tangkhatpa zong china diing theilou in siachieng leh tudal tawi in tua suongpi sung ang khuotkhiet sawmta hi. Sun tanglai pi'n tua suong ang khei kheita hi. Sawtpi khat a khuot zou nua in thakhat in suongpi hing pawhkeeh in asung apat meikuong khat vanlang ah aleng tou vingvengta hi. Tuana patin Aahsi Zualniang nitaah chiengin muoltung a van ah nitaah sol in ataang zingta hi. Meelhoi mama in ki iit mama nan uleh leitung hinkhuo nuomtah in a zangkhawm theisih uhi.

Search