Hoitullou | P Lalboi Zou

HOITULLOU - P LALBOI ZOU

Music: S. Pauginmuan

 

# Hoitullo duong etlawm, henem siem lunglai kuoi.

Amizatam laiah nangbou hichiei- Ka Vangngainou.

Kumsawt loubang tulpi ding a, Theibang senchiilpan kateel.

Iitna simthu kanaleel khattang nangbou nahi, Khattang nangbou nahi....

 

CHORUS:

Bangkim Itna'n a douzou.

I heina dangta zongin, Ilenna dangzong nigel Itna vang danglou

Paalzoten simthu hing leelzong, ziinin liingloudin hanchiemvai

Kang Itna vang midangtoh tethei siachiei.

 

##Ka ngaisutna nichin nasieng ah om a,

Ka lunggelna nang gelnan.

Kei vang muongmaw ing e, navang ngaiin

Zaanmang behin laukhan hinglangin...

 

BRIDGE:

Khovel thumvei-livei kilumlet zongin

Itna ngaina khuombang kip a, liingloudia nigel lungtuoh a tong I chiemte

Khaubang palsan keini Ngainou Aw.

 

LAST CHORUS:

Bangkim Itna'n a douzou, I heina dangta zongin

Ilenna dangzong nigel Itna vang danglou

Paalzoten simthu hing leelzong, ziinin liingloudin hanchiemvai

Kang Itna vang midangtoh tethei siachiei.....O Noo, tethei sia chiei KANG ITNA VANG.

Search