Ngai Zozam | Kevin Zou

NGAI ZOZAM - Kevin Zou

Composer: P Lalboi Zou

Music: Mwanlal

Album: Bangalore Zomi Collection II

 

Ka deipen leh ka itpen, duongkuoi heisa Pal lienu aw 

Itna tah toh ka iit nangbou, Singzatam lah a dei chibang kateel. 

Ka Lailung sungah vaibang thaamden chie, Ka ngiltheilou ka lungsung Leengnu nahi

 

CHORUS:

Maimit suon chimlou ka ngai zouzam, nasieng vabang hing leeng nuoming e.

Suunchin ka lunggul leh zaanchin ka zaalmang nang nahi x2

 

Nikhat namel mulou, kei din hahsa e. Na tongdam nem zalou in umtheising.

Nigel zatkhomlai hunte lailungsung a gelzingin hinkhuo kamang hi.

 

BRIDGE:

Hunchin munchin ah nangtoh houlung kumnuomin, Keibang a hing it umlou ding hi.

Search