John Piang Zou - Gam lei ka na iit man hi zo bou e

John Piang Zou - Gam lei ka na iit man hi zo bou e

Gam lei ka na iit man hi zo bou e
Sisan ka luang in, hinna ka tan
Pian pi nei lou bang in, panpi nei lou bang in
Melma za lai ah, ka kual lel ta
Ka hing ngai na lom e, ka tun le zua aw
Pian pi ka laizom, khan pi ka gual teng
Gam lei kana iit man hi zo bou e

Koi e ka luang dap khu hing dom ding?
Koi e ka sisan luang khu sawp ding?
Ka ding e zau lou in pasal kei melma lai ah
Ka kun lou ding dougal humpi bang hang leh zong
Ka pu leh ka pa te pian na gam lei
Ka kem ding hi pasal kei man
Gam lei kana iit man hi zo bou e

Hooooo..ooohhhhh.....
Khul a piang khom in, kil bang i khang khom
Khang gui I sut uh, I pu uh Zou hi
Pang khom a ngai, laizom teng aw
Bang e na bawl, hing kuan ta ve
Gamlei kana iit man hizo bou e

Nampi sepai hang nei lou imah?
I hiam leh thal hat nei teng uh la?
I gam leh I mite bit na din i zang lou e
Ka sisan luang a moh mei a mangthai ding mo?
Ka chiin leh ka tuai ka laizom teng aw
I pang khawm ding, I zou ngei ding
Gamlei kana iitman hizo bou e

Tuni dong khat vei beh nang va gel kha lou
I pian na I gamlei I taan ding bang e
I melma I dougal ten I gamlei hing lua ta leh
I khangsawn leh khangsawn ten bang a gel ta diai?
Luan hi a luang e, Gamlei ka iit man
Hei e I Zogam? Hei e Zalen na??

Search