Ka Ngainou | P Lalboi Zou

KA NGAINOU - P Lalboi Zou

Album: Bangalore Zomi Collection II

Composer: P Lalboi Zou

Music: Pauginmuan

 

KA NGAINOU:

1. Gamvanglapan galsielbang donchim lang

Nigel lenna muol-le-tangte siel mang maw ing e

Zaan khosot maimit siing theilou in, Taikho vaahdongin hing gel2 zing ing e..

 

CHORUS: Ka Ngainou..Hun-le-nite kiemin, Muol-le-tangte dangta zongin

Vang kang iitna danglou e, Ka Ngainou

Vang kang ngaina kiem tuomlou

Tam sietlei ah nangbang sese omlou, ka sinlai luotu nang nahi.

 

2. Tung Solha bawn a kiim a alsite louin heithoulouin

Kei bangchiin khattang ka heithei diei?

Heina khatlou zong kalai lungah thaam denchie

Nanglou henemtu dingdang omlou e...

 

BRIDGE:

A muol-le-tangte hinghal zong, kaala simthu leel zain tamzong 

I simthu leelte ngillouin khuombang kipvai

Search