TUUN AW - LAMMIN LIENZO

TUUN AW - LAMMIN LIENZO

Lyrics: Joseph Doulunlal Samte

Tune: Rio Suontah

Backing Vocal: Rebecca Mawinu

Music: Thangzangam Khongsai

Videography: ZRS Video

Casts: Deingaivung, Albert Lamsuanlun

Edited & Directed by: P Lalboi Zou

Album: A Min Siengthou Phatvai

..............................................................................

LYRICS: 1.Tuun aw vondei loubang nei khuol na kaan in sang e Tuun aw na vonnou nei khuol na vang in Suun-le-zaan jum-le-jaa zong khoh salou in Tuisi kahi apat navuoi dong in nang zuun in nang kem zing mo Tuun aw na vanglim ma nuompen e Midangte din bngma ahilou zong in Navon kei din suong mantam sang naman tam in na Manpha zo Nu aw nang dampi lai man in Ebenezer Pasian min kaphat ahi. 2.Sing gamdang kahei zong kanu anglum ma ngai ing Mangpa leh Tuunu ang lum ma nuompen sang Mangpa aw ka tuunnu gentheina zousie Nangman theipin len guolzawlin Pa Navang lumbang sung zing aw

Search